Tetragenom Kft. adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

1. A Tájékoztató célja, hatálya

1.1 A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse Tetragenom Kft. (székhely: 3529 Miskolc, Balogh Ádám u.12., adószám: 27273883-2-05, cégjegyzékszám: 05-09-032331 a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő)  mint tulajdonos és üzemeltető által a weboldalain alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és a tulajdonos adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet egyúttal mint adatkezelő magára nézve kötelezően ismer el.

1.2 Adatkezelő által végzett adatkezelésre vonatkozó szabályok kialakításakor, a Tájékoztató rendelkezéseinek meghatározásakor a társaság figyelemmel volt az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”) leírtakra, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) szabályaira, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseire és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló, 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) előírásaira.

1.3 A jelen Tájékoztató a  tetragenom.hu honlapon a Felhasználók által megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.

1.4 Jelen Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és az azokhoz kapcsolódó adatkezelésekre, melyek a jelen Tájékoztatóban hivatkozott egyes honlapokon hirdető, vagy azon bármilyen módon megjelenő , az Adatkezelőn kívüli harmadik személyek szolgáltatásaihoz illetve tartalmaihoz (a továbbiakban: Külső szolgáltatatók és Egyéb külső szolgáltatók) kapcsolódnak.  Ezekre a szolgáltatásokra a szolgáltatást működtető harmadik személy adatkezelési tájékoztatója vonatkozik, az ilyen kapcsolódó adatkezelésekért Adatkezelő semmilyen felelősséget nem tud vállalni.

2. Fogalmak meghatározása

2.1 Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ.

2.2 Felhasználó: a természetes személy, aki a Hírlevél szolgáltatásra regisztrál, és ennek keretében megadja a 3. pontban felsorolt adatait. Ugyanakkor jelen Tájékoztató szerint – a böngészőn keresztül automatizált módon kinyert látogatási adatok okán – Felhasználónak minősül a Webhely minden látogatója.

2.3 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése.

2.4 Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében adatkezelőnek  minősülnek

 • a honlap kezelője és a médiatartalom szolgáltatást végző Tetragenom Kft.. (székhely: 3529 Miskolc, Balogh Ádám u.12., adószám: 27273883-2-05, cégjegyzékszám: 05-09-032331)

2.5 Adattovábbítás:  Adatkezelő a 3. pontban felsorolt adatokat nem továbbítja, kivételt képezhetnek ez alól a “Külső szolgáltatók által” kinyerhető adatok.

2.6 Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az Adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

2.7 Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

2.8 Adattörlés: Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

2.9 Nyilvánosságra hozatal: amennyiben Adatkezelő az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszi.

2.10 Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

2.11 Szolgáltatások: Az Adatkezelő által üzemeltetett webhely biztosította szolgáltatások, ideértve a Hírlevél szolgáltatást és a Külső szolgáltatók szolgáltatásait.

2.12 Külső szolgáltató: az Adatkezelő által, az egyes kapcsolt szolgáltatások biztosításához – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partner, amely számára Adatkezelő zolgáltatásai illetve saját szolgáltatásai biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve amely az Adatkezelő részére továbbít vagy továbbíthat személyes adatokat. Külső szolgáltatóknak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak az Adatkezelővel együttműködésben, azonban azáltal, hogy a hozzáférnek az Adatkezelő szolgáltatásaihoz, a  Felhasználókról adatokat gyűjtenek vagy gyűjthetnek, és ezáltal akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva képesek lehetnek a Felhasználó azonosítására.

3. Kezelt adatok köre

Honlap látogatásával kapcsolatos adatok

 • IP cím
 • a látogatás időpontja
 • a meglátogatott oldalak és aloldalak adatai
 • az Ön által használt operációs rendszer és a böngésző típusa

Regisztrációs adatok

 • vezetéknév
 • keresztnév
 • e-mail cím

Vásárláskor megadott adatok

 • vezetéknév
 • keresztnév
 • e-mail cím
 • cím
 • telefonszám

3.1 Amennyiben a Felhasználó feliratkozik a Hírlevélre:

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása,.

A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan az alábbi adatokat a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezel az alábbi célok érdekében:

 • név;
 • email cím;
 • Valamint Adatkezelő tárolja a Hírlevél fel- és leiratkozással, az üzenetek küldésével, kézbesítésével, megnyitásával kapcsolatos analitikai adatokat

Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig (a Felhasználó hírlevél leiratkozása esetén), vagy ha Adatkezelő a Hírlevél szolgáltatását megszünteti. A Hírlevél küldéséhez adott hozzájárulás Felhasználó visszavonhatja, így a személyes adatok törlését kérheti a Hírlevél aljában található “Leiratkozás” linkre kattintva.

Az adatkezelés céljai:

 • Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás;
 • Hírlevél megkeresés;
 • Felhasználók jogainak védelme;
 • Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése:

A hírlevél gazdasági reklámot is tartalmazhat.

Adatkezelő felhívja az adatközlő figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az Adatközlő (Felhasználó) kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

3.2 Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő részére emailt küld (vagy a Webhelyen elhelyezett üzenetküldő által üzenetet küld):

Az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó alábbi adatait, melyeket a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezel:

 • név;
 • email cím;
 • küldés időpontja;
 • üzenet címe;
 • üzenet tartalma;

3.3 Amennyiben a Felhasználó felkeresi a Webhelyet (Webhely automatizált, sütkiezelésen kívüli adatgyűjtése):

Az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti az alábbi adatokat, amelyek webstatisztikai célokból kezel aggregált módon a szükséges mértékben és időtartamban:

 • Látogatás időpontja;
 • Látogatás dátuma;
 • IP-cím;
 • Ország;
 • Látogatott aloldal(ak);

3.4. Külső szolgáltatók és Egyéb külső szolgáltatók

Az Adatkezelő Külső szolgáltatókkal és Egyéb külső szolgáltatókkal együttműködik. Ezen szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók.

Az Adatkezelővel együttműködő webanalitikai külső szolgáltatók:

 • Google LLC. (webanalitika)

Az Adatkezelővel kapcsolódó Egyéb külső szolgáltatók:

 • Facebook Ireland LTD. (facebook.com)
 • Google LLC (google plus)
 • YouTube LLC, stb. (youtube.com)

3.5. Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre (sütik kezelése)

Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t, azaz sütit) helyez el. A süti célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése.

A sütit a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A sütik alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

A Webhely szerveroldalon illetve Google-sütik segítségével elemzi a forgalmat, emellett sütik szükségesek a közösségi oldalak funkcióinak megfelelő működéséhez is.

3.5.1 Adatkezelő által alkalmazott sütiket:

 • Webhely működéséhez (pl. nyelvi beállítás, likebox, stb.) szükséges sütik;
 • Google Analytics (Külső analitikai Szolgáltató);
 • Facebook Social Plugins (Facebook doboz, beágyazott videó, like, ajánlás és megosztás gombok);
 • Youtube.com (Beágyazott videók);

3.5.2 A sütik jóváhagyása:

Amikor a Felhasználó felkeresi a Webhelyet, Adatkezelő felugró üzenetben tájékoztatja a sütik elhelyezéséről.

Amennyiben Felhasználó nem szeretné, hogy Adatkezelő Webhelye sütiket helyezzen el az eszközén, Adatkezelő arra kéri, állítsa be a böngésző beállításaiban a sütik tiltását. Ebben az esetben a Webhely egyes funkciói nem működnek majd megfelelően (közösségi oldalakról  – Facebook, Youtube – beágyazott  videók, közösségi megosztás gombok, statisztika, stb.).

A sütik fogadásának letiltásáráról, a letiltás pontos menetéről az egyes böngészők esetén, az alábbi oldalakon olvashat:

3.5.3 A sütik beállításainak kezelése:

Abban az esetben, ha a Felhasználó korábban hozzájárult a sütik használatához, de tovább már nem kívánja hozzájárulását fenntartani, a böngésző beállításaiban törölheti a korábban engedélyezett és elhelyezett sütiket is, valamint letilthatja azokat. Ebben az esetben előfordulhat, hogy a Webhely egyes funkciói nem működnek majd megfelelően.

3.5.4 Google Analytics cookie

A Weboldal szerveroldali statisztikák, illetve a Google Inc. („Google”) Google Analytics rendszerét használja a látogatottságának elemzésére, segítve ezzel a Webhely fejlesztését és a felhasználói élmény fokozását is. A „cookie-ban” rögzített, Webhely látogatottságára vonatkozó adatok a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és letárolásra.

Amennyiben Felhasználó szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, telepítheti a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt, mely arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára.

A Google Analytics adatkezelési irányelveiről az alábbi oldalakon tájékozódhat:

3.5.5 Facebook cookie

Adatkezelő a Webhelyen a Facebook INC., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA  cég által működtetett , a facebook.com címen elérhető Social Plugins alkalmazást használja. A Facebook- plugint a Facebook logóról vagy a like-gombról ismerheti fel az oldalunkon.

Felhasználó a Facebook-pluginek áttekintését a következő linken találja:

Amennyiben Felhasználó a Webhelyre látogat, a plugin közvetlen kapcsolatot teremt a böngészővel és a Facebook-szerverrel. Adatkezelő felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy nem ismeri az átvitt adatok tartalmát, valamint azt, hogy ezeket a Facebook miként és milyen célra használja. Erre vonatkozó további információkat a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában talál.

Amennyiben Felhasználó nem szeretné, hogy a Facebook a Webhelyen tett látogatását a Facebook-fiókjához rendelje, jelentkezzen ki a Facebook-profiljából, valamint a fentebbi pontban leírtak szerint törölje a böngészési előzményekben tárolt adatokat.

A Facebook adatkezelési irányelveiről az alábbi oldalakon tájékozódhat:

3.5.6 Youtube cookie

Adatkezelő a Webhelyen a YouTube, LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA cég által működtetett, a youtube.com címen elérhető videómegosztó weboldalról jeleníthet meg videókat a cikkbejegyzésekbe ágyazva.

A Youtube adatkezelési irányelveiről az alábbi oldalakon tájékozódhat:

4. Az adatkezelés célja, jogalapja

4.1 Az Adatkezelő által folytatott adatkezelések és céljaik:

 1. online tartalomszolgáltatás
 2. a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás
 3. Felhasználó által igénybe vett Szolgáltatások, a hirdetések testreszabásának elősegítése, kényelmi funkciók igénybevétele
 4. egyedi felhasználói megkeresések kezelése
 5. statisztikák, elemzések készítése
 6. közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés
 7. felhasználók jogainak védelme
 8. az Adatkezelőnek biztosított támogatásokhoz kapcsolódóan a Támogatóval történő kapcsolattartás
 9. egyedi esetekben nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása
 10. az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése
 11. az informatikai rendszer technikai fejlesztése.

4.2 Az Adatkezelő a fenti pontoktól eltérő célokra nem használja fel a kezelt adatokat.

4.3 Az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor.

A nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a webhely használata során általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az Adatkezelő a Felhasználó által a webhelyre történő látogatáskor a 3. pontban leírtakat a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a Szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.

Abban esetben, amikor az Adatkezelés jogalapja az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, az Adatkezelő a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az Adatkezelő adott Adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke erősebb az érintettnek az Adatkezeléssel összefüggő jogainál és szabadságainál. Az Adatkezelő erre irányuló kérés esetén a jelen Tájékoztatóban írtak szerint tájékoztatást nyújt az érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.

4.4 Jelen Tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozók részére történő dattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

4.5 A Felhasználó szavatol azért, hogy a szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl. a Felhasználó által generált tartalom közzététele során stb.) az érintett természetes személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte.

A Felhasználó által a hírlevél regisztrációkor megadott adatokért minden felelősség a Felhasználót terheli. Ennek megfelelően Felhasználó egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott email címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott email címen és/vagy adatokkal történt interakciókkal összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az email címet regisztrálta és az adatokat megadta.

5. Adatkezelés elvei és időtartama

5.1 Az Adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

5.2 A szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

5.3 Az Adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

5.4 Adatkezelő a számára megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

5.5 A 16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak.

5.6 Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül adatkezelésnek, sem adattovábbításnak. Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt,  az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.

5.7 Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

5.8 Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

5.9 Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról tőle telhető módon, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbít.

5.10 Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

5.11 A Felhasználó által küldött emailek esetén, az Adatkezelő az email címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követen mindaddig megőrzi, míg a Felhasználó nem kéri az email cím törlését.

5.12 A Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – ki nem iratkozik, vagy egyébként nem kéri a személyes adatok törlését. Ez esetben a személyes adat az Adatkezelő rendszereiből törlődik. A Felhasználó adatkezelés megszüntetésére irányuló, a szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy személyes adatok megadása hiányában egyes szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni.

5.13 Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

5.14 A webhely működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a webhely működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat illetve szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható.

5.15 Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a személyes adat törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja. Törlés helyett az Adatkezelő – a Felhasználó tájékoztatása mellett – korlátozza a személyes adat felhasználását, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekét. A személyes adatot az Adatkezelő mindaddig nem törli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

6. A Felhasználó jogai

6.1 A Felhasználó a személyes adatok kezeléséről bármikor írásban tájékoztatást kérhetAz ajánlott vagy tértivevényes levélben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

6.2 A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését.

A törlés megtagadható a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy b) ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint c) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az adatkezelő a hírlevél adatbázisában a Felhasználó személyes adatait törli.

6.3 A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen

 1. ha a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, valamelyik szolgáltatás üzemeltetője vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;
 2. ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény- kutatás vagy tudományos kutatás; vagy
 3. ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

Az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt Személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

7. Adatfeldolgozás

7.1 Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztatóban fentebb nevesített Adatfeldolgozókat veszi igénybe.

7.2 Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók a részükre az Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére.

7.3 Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját.

7.4 Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

8. Adattovábbítás lehetősége

8.1 Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

8.2 Amennyiben az Adatkezelő a Szolgáltatások oldalain található tartalomszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt személyes adatokat részben vagy egészben ezen harmadik személy számára a Felhasználó külön hozzájárulásának megkérése nélkül, azonban a Felhasználók megfelelő előzetes tájékoztatása mellett átadhatja az új üzemeltető részére azzal, hogy ezen adattovábbítás a Felhasználót nem hozhatja a jelen Tájékoztató mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe. Jelen pont szerinti adattovábbítás esetén az Adatkezelő az adattovábbítás előtt lehetőséget biztosít a Felhasználók számára arra, hogy az adattovábbítás előtt tiltakozzanak az adattovábbítás ellen. Tiltakozás esetén az adott Felhasználó adatainak a jelen pont szerinti továbbítása nem lehetséges.

8.3 Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a Felhasználó tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.

9. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

9.1 Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót – a jogszabályok keretein belül – egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

9.2 A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

10. Jogérvényesítés

10.1. Bármilyen, Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelők az “info@tetragenom.hu” email címen.

10.2. A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Telefon: +36-1-391-1400; Fax: +36-1-391-1410; email: ugyfelszolgalat@naih.hu ; Web: http://naih.hu